Picture from Google images

一百個觀眾看royal wedding, 可能會察覺到一百個不同的細節來。婚禮攝影師Simon the photo 在 facebook page 這樣寫道:

有無人可以答到我:

點解平時d新娘未行到入教堂,d頭髮已經跌晒落o黎,又要搵個花球頂住個頭紗都唔掂,但點解皇室婚禮,頭先落車又大風,又冇化妝師係旁邊,但個髮型重可以咁靚?

其實我不太懂Simon說花球頂住個頭紗這一點, 不過看了網友對狀態的回應及建議頗有得著, 當中有些回應是來自新娘化妝師, 我把她們的答案概括如下:

1. 皇冠把Kate的頭髮箍實, 使頭髮不易散亂

2. Kate 的劉海夠長, 不是散散碎碎, 也是令髮型容易保持的一個原因

3. Kate 沒有轉髮型, 故此可用大量髮型產品把頭髮定型, 不用怕會因頭髮太硬而影響下一個造型

4. 頭紗輕且軟,沒有壓扁髮型

各位準新娘可參考一下。

Advertisements